MARIUSZ RADOSŁAW GIZOWSKI

profesor nadzwyczajny
doktor habilitowany nauk społecznych
w zakresie pedagogiki
doktor habilitowany nauk humanistycznych
w zakresie pracy socjalnej


specjalista ds. pracy socjalnej, patologii i bezpieczeństwa społecznego
specjalista ds. zagadnień penitencjarnych i resocjalizacji
ekspert ds. destrukcyjnych sekt i nowych ruchów religijnych
oraz patologicznych subkultur młodzieżowych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Dyscyplina naukowa:

nauki o polityce (politologia), pedagogika;

Specjalność:

filozofia, polityka zagraniczna, pedagogika społeczna, praca socjalna, bezpieczeństwo społeczne

Wykształcenie i droga kariery naukowej:

 • 1991 – uzyskanie tytułu magistra nauk politycznych w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych (rozp. Wydziału Humanistycznego) Uniwersytetu Gdańskiego (ocena bardzo dobra z wyróżnieniem za dysertację magisterską nt.: „Ormianie na Wybrzeżu Gdańskim”); specjalizacja nauczycielska (przygotowanie pedagogiczne);
 • 1996 – otrzymanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (ocena bardzo dobra z wyróżnieniem za dysertację doktorską nt.: „Mniejszość ormiańska w strukturach państwa i społeczeństwa polskiego w latach 1945-1995”);
 • 2007 – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w specjalności praca socjalna na Wydziale Pedagogicznym Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberoku (Słowacja) /rozprawa habilitacyjna: „Filozofia społeczna ruchu rotariańskiego (Rotary International)”/;

Zatrudnienie i zajmowane stanowiska:

 • 1 X 1996 – 30 IX 2007 – Zakład Nauk Społecznych Katedry Nauk Humanistycznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku – na stanowisku adiunkta;
 • 1 X 2007 – do 30 X 2009 – Zakład Filozofii i Socjologii Katedry Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku – na stanowisku profesora nadzwyczajnego;
 • 31 X 2009 – 30 IX 2011 – Zakład Nauk Społecznych Katedry Nauk Humanistycznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku – na stanowisku profesora nadzwyczajnego;
 • 1 X 2010 – 30 IX 2012 – Zakład Pedagogiki Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku – na stanowisku profesora nadzwyczajnego (drugie miejsce pracy);
 • 1 X 2011 – 30 IX 2012 – Instytut Socjologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – na stanowisku profesora nadzwyczajnego (zasadnicze miejsce pracy);
 • 1 X 2012 – 1 I 2015 – Zakład Edukacji Szkolnej w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Pedagogiki Instytutu Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej – na stanowisku profesora nadzwyczajnego;
 • 1 I 2015 – 1 X 2015 – Zakład Filozofii i Myśli Edukacyjnej Katedry Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Wydziału Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej – na stanowisku profesora nadzwyczajnego;
 • 1 X 2015 – 29 II 2016 – Katedra Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Wydziału Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej – na stanowisku profesora nadzwyczajnego;
 • 12 II 2016 – 30 IX 2018 – Katedra Bezpieczeństwa Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni – na stanowisku profesora nadzwyczajnego;
 • 1 X 2018 – 8 II 2022 – Katedra Bezpieczeństwa Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni – na stanowisku profesora uczelni.

Akademicka działalność dydaktyczna:

Nauczyciel akademicki i pracownik naukowo-dydaktyczny szkół wyższych; prowadzenie zajęć na wszystkich poziomach kształcenia, tj.: ćwiczenia, wykłady, konwersatoria, proseminaria i seminaria dyplomowe na studiach I stopnia, studiach II stopnia oraz na studiach podyplomowych i doktoranckich.

Prowadzenie wykładów, ćwiczeń i zajęć fakultatywnych przede wszystkim z filozofii, etyki, metodologii badań naukowych, polityki społecznej i bezpieczeństwa społecznego; na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, dziennych, wieczorowych, zaocznych i doktoranckich; prowadzenie seminarium licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego; pełnienie funkcji kierownika przedmiotu „Filozofia” oraz kierownika przedmiotu „Bezpieczeństwo społeczne”.

Wykaz dotychczas prowadzonych przedmiotów:

 • Filozofia ogólna
 • Historia filozofii
 • Historia i zagadnienia filozofii
 • Propedeutyka filozofii
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Elementy filozofii społecznej
 • Filozofia wychowania
 • Współczesne kierunki filozoficzne
 • Filozoficzne i etyczne podstawy edukacji
 • Filozoficzne i etyczne podstawy wychowania
 • Historia wychowania
 • Estetyka
 • Etyka
 • Etyka zawodowa nauczyciela
 • Etyka zawodowa trenera
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 • Filozofia z etyką
 • Filozofia, etyka i deontologia
 • Historia doktryn politycznych i prawnych
 • Historia myśli politycznej
 • Współczesne doktryny polityczne
 • Współczesne ruchy polityczne i społeczne
 • Elitarne ruchy społeczne
 • Antropologia kulturowa
 • Polityka społeczna
 • Teoretyczne podstawy opieki socjalnej
 • Polityka socjalna administracji
 • Metodologia badań politologicznych
 • Metodologia badań naukowych
 • Metodologia badań nad bezpieczeństwem
 • Proseminarium
 • Proseminarium pisania pracy naukowej
 • Proseminarium pracy dyplomowej
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie
 • Laboratorium seminaryjne
 • Logika
 • Wykład monograficzny
 • Polityka penitencjarna
 • Współczesne nurty i kierunki w resocjalizacji
 • Współczesne nurty i koncepcje w resocjalizacji
 • Kierunki pedagogiki współczesnej
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Patologie społeczne
 • Nowe ruchy społeczne a bezpieczeństwo państwa
 • Niebezpieczne nurty ideologiczno-filozoficzne XXI wieku
 • Bezpieczeństwo współczesnej firmy
 • Światowe stowarzyszenia pomocowe jako podmioty gwarantujące stan bezpieczeństwa społecznego

Stanowiska kierownicze:

 • 1 X 2007 – 30 X 2009 – kierownik Katedry Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;
 • 31 X 2009 – 30 IX 2010 – kierownik Katedry Nauk Humanistycznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;
 • 1 X 2012 – 1 I 2015 – kierownik Zakładu Edukacji Szkolnej Instytutu Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej;
 • 1 I 2015 – 1 X 2015 – kierownik Zakładu Filozofii i Myśli Edukacyjnej Katedry Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Wydziału Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej;
 • 21 I 2019 – 8 II 2022 – kierownik Zakładu Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego Katedry Bezpieczeństwa Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Pełnione funkcje uczelniane:

 • członek Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;
 • członek Rady Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS;
 • przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS;
 • członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich AWFiS;
 • członek Komitetu Wydawniczego AWFiS;
 • członek Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Uczelnianego AWFiS;
 • wielokrotnie członek Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich;
 • wielokrotnie członek Komisji ds. Przeprowadzenia Przewodu Doktorskiego;
 • wielokrotnie członek rożnych komisji merytorycznych i komitetów organizacyjnych;
 • reprezentant Dziekana w Zespole Roboczym ds. Projakościowego Kierunku Kształcenia;
 • wiceprzewodniczący Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników AWFiS w Gdańsku;
 • członek Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • członek Rady Instytutu Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej;
 • członek Komitetu Wydawniczego Instytutu Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej;
 • członek Komisji Programowej Kierunku Pedagogika (ds. Pedagogiki Instytutu Technologii i Edukacji) Politechniki Koszalińskiej;
 • członek Komisji Programowej Kierunku Pedagogika (ds. Pedagogiki Wydziału Technologii i Edukacji) Politechniki Koszalińskiej;
 • członek Senatu Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni;
 • członek Rady Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni;
 • członek Rady Profesorów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni;
 • Pełnomocnik Rektora ds. Nauki Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni;
 • Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni;
 • Przedstawiciel dyscypliny „Nauki o bezpieczeństwie” Kolegium Wydawniczego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Osiągnięcia i dorobek naukowy:

Autor przeszło 170 publikacji naukowych z zakresu historii, religioznawstwa, politologii, socjologii, pedagogiki i edukacji, pracy socjalnej i resocjalizacji, bezpieczeństwa społecznego i securitologii oraz familiologii i nauk o rodzinie oraz szeroko pojętej kultury fizycznej i symboliki ideograficznej, heraldyki, genealogii i innych nauk pomocniczych historii; autor publikacji poruszających historię mniejszości narodowych i grup etnicznych (artykuły z zakresu problematyki dotyczącej takich nacji, jak: mennonici, Ormianie, Cyganie-Romowie, muzułmanie w Polsce) oraz dziejów Pomorza Gdańskiego; w swoich badaniach naukowych podejmował również problematykę z zakresu pracy socjalnej (twórca pojęcia „soclaboryzm”; autor pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego z zakresu pracy socjalnej); podejmował również problematykę w materii nowych i elitarnych ruchów społecznych oraz zjawisk i procesów społeczno-politycznych, jak również prowadził badania naukowe z zakresu problematyki współczesnej myśli filozoficzno-pedagogicznej i resocjalizacyjnej;

 • autor i współautor 24 opracowań zwartych (publikacji książkowych, w tym dwóch obcojęzycznych):
  • „Ormianie na Wybrzeżu Gdańskim”, Warszawa 1994,
  • „Instytucjonalizacja prawna partii politycznych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej /1989-1995/”, Gdańsk 1999 (współautor),
  • „Bibliografia enumeratywna historii polskiej kultury fizycznej /1985- 1999/”, Gdańsk 2000 (współautor),
  • „Herby patrycjatu gdańskiego / Wappenschilder des Danzinger Patriziats”, Gdańsk 1999/2000,
  • „Działalność turystyczna i sportowa w Sopocie“, Gdańsk 2002 (współautor),
  • „Źródła i obiekty gdańskiej heraldyki patrycjuszowskiej”, Gdańsk 2002,
  • „Polacy na obczyźnie. Studia i szkice z dziejów polskiej diaspory na świecie”, Gdańsk 2003 (współautor i redaktor naukowy pracy zbiorowej),
  • „Model genetyczno-programowy partii politycznych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej”, Gdańsk 2003,
  • „Elitarne ruchy kobiece SOROPTIMIST i ZONTA w strukturach państwa i społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej”, Gdańsk 2004,
  • „Los problemas de transformación del sistema en Polonia. Monografia de la transformación polaca en el contexto de cambios en Europa”, Gdańsk 2010,
  • „Wybrane aspekty pracy socjalnej. Analiza krytyczna. Podręcznik akademicki”, Gdańsk 2011,
  • „Wybrane problemy teorii kształcenia. Szkice pedagogiczne”, Szczecin 2012,
  • „Z problematyki podmiotów pracy socjalnej. Studia i szkice”, Gdańsk 2012 (współautor i redaktor naukowy pracy zbiorowej),
  • „Blaski i cienie procesów transnarodowych. Studia interdyscyplinarne i szkice edukacyjne”, Gdynia 2012 (współautor i redaktor naukowy pracy zbiorowej),
  • „Z problematyki edukacyjno-pedagogicznej w Polsce i na świecie. Studia – szkice – rozprawy”, Koszalin 2013 (współautor i redaktor naukowy pracy zbiorowej),
  • „Współczesna myśl filozoficzno-pedagogiczna w aspekcie wyzwań edukacyjnych. Koncepcje – nurty – problemy”, Koszalin 2013,
  • „Meandry i transgresje myśli pedagogicznej i edukacyjnej”, Koszalin 2014 (współautor i redaktor naukowy pracy zbiorowej),
  • „Resocjalizacja a religia. Szkice edukacyjne”, Gdańsk 2015 (współautor),
  • „Niebezpieczne nurty i idee filozoficzno-pedagogiczne XX wieku”, Koszalin 2015,
  • „Wybrane zagrożenia stanu bezpieczeństwa współczesnej pedagogiki i edukacji”, Gdynia 2017 (współautor),
  • „Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze aksjologicznym”, Gdynia 2017 (współautor),
  • „Policyjne meandry nauki. Studia interdyscyplinarne i szkice edukacyjne. Bezpieczeństwo – Kryminologia – Kryminalistyka”, Gdynia 2018 (współautor i redaktor naukowy pracy zbiorowej),
  • „Policyjne meandry nauki. Problematyka przestępczości zorganizowanej w Polsce. Bezpieczeństwo – Kryminologia – Kryminalistyka”, Gdynia 2019 (współautor i redaktor naukowy pracy zbiorowej),
  • „Specyfika bezpieczeństwa w wymiarze globalnym. Wybrane szkice polemiczne z zakresu problematyki geopolitycznej”, Gdynia 2022 (współautor).
 • recenzent wydawniczy i naukowy wielu opracowań, w tym 31 publikacji książkowych oraz redaktor naukowy licznych opracowań zwartych i periodyków specjalistycznych;
 • autor wystaw zagranicznych (m.in. w Düsseldorfie, Lipsku i Berlinie) na temat heraldyki, historii i wielokulturowości Gdańska;
 • konsultant telewizyjny licznych programów z zakresu historii Gdańska i Pomorza Gdańskiego;
 • opiekun i promotor prac dyplomowych, w tym 332 dysertacji magisterskich, 248 prac licencjackich oraz 1 rozprawy doktorskiej;
 • czynny uczestnik przeszło 35 konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym;
 • popularyzator nauki (liczne wystąpienia, wykłady i odczyty w organizacjach społecznych i stowarzyszeniach naukowych).

Członkostwo oraz funkcje w towarzystwach naukowych i organizacjach społecznych:

 • członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Societas Scientiarum Gedanensis);
 • członek Stowarzyszenia Przyjaciół Armii Krajowej;
 • członek European Association for Security;
 • reprezentant Bazy Ludzi Nauki Służb Mundurowych;
 • członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego;
 • Sekretarz Rady Naukowej Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK im. Prof. Władysława B. Wędzińskiego w Gdańsku, afiliowanej do Instytutu Morskiego w Gdańsku;
 • Sekretarz Kociewskiego Ośrodka Badawczego przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK im. Prof. Władysława B. Wędzińskiego w Gdańsku, afiliowanej do Instytutu Morskiego w Gdańsku;
 • Sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie;
 • Wiceprezes Rady Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich;
 • Prezes Rady Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich;
 • Dyrektor Instytutu Autorskiego – Ośrodka Naukowo-Dokumentacyjnego przy Radzie Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie;
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego Rocznika Krajoznawczego PTTK „Ziemia Gdańska”;
 • Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Rocznika „Gdańskie Zapiski Historyczno-Społeczne”;
 • Redaktor Naukowy „Nadwiślańskiego Rocznika Historyczno-Społecznego”;
 • członek Nadwiślańskiego Towarzystwa Literackiego (Sodalitas Litteraria Vistulana);
 • Wicedyrektor ds. Naukowych Wydawnictwa POMORSSAP Stowarzyszenia Autorów Polskich;
 • I Wiceprzewodniczący Wydawniczego Ośrodka Badawczego – Wydawnictwa Pomorskiego RPK PTTK w Gdańsku przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK im. Prof. Władysława B. Wędzińskiego w Gdańsku, afiliowanej do Instytutu Morskiego w Gdańsku;
 • Konsultant telewizyjny programów dokumentalnych z zakresu historii Gdańska;
 • p.o. Prezesa Gniazda Gdańskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”;
 • Opiekun Naukowy Stowarzyszenia Przyjaciół Armii Krajowej;
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki „Szlakiem Partyzantów Armii Krajowej i 'Gryfa Pomorskiego’”.

Działalność doradczo-konsultingowa:

 • Rzeczoznawca ds. heraldyki Sopockiego Domu Aukcyjnego;
 • Specjalista ds. pracy socjalnej, patologii i bezpieczeństwa społecznego (biegły sądowy);
 • Ekspert ds. destrukcyjnych sekt i nowych ruchów religijnych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku;
 • Ekspert ds. patologicznych subkultur młodzieżowych Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku;
 • Ekspert Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (specjalizacja: Pedagogika społeczna i Bezpieczeństwo społeczne);
 • Ekspert Zespołu Oświatowego Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie;
 • Członek Rady Naukowej periodyku „Paideia”.

Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody:

 • Złoty Krzyż Zasługi (przyznany za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oraz popularyzacji nauki i kultury postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 15 maja 2012 r.; legitymacja nr 226-2012-47);
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (przyznany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu; Warszawa 25 czerwca 2002; legitymacja nr 82989);
 • Złoty Medal za Zasługi dla Policji (przyznany na wniosek Komendanta Głównego Policji decyzją nr 2 K/2019 z dn. 8 lutego 2019 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; legitymacja nr 4);
 • Medal Gryfa Pomorskiego – Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „De Nihilo Nihil Fit” (przyznany za wieloletnią działalność naukową i edukacyjną oraz za pracę na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego województwa pomorskiego; Gdańsk, 31 stycznia 2014 r.);
 • Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, przyznana za osiągnięcia, dokonania naukowe oraz wieloletnią działalność na polu popularyzacji oraz upowszechniania wiedzy o kulturze, tradycji i przeszłości miasta Gdańska, a także dziejów Pomorza (Gdańsk, 26 marca 2012 r.; Zarządzenie Nr 487/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 4 kwietnia 2012 r.);
 • Nagroda Indywidualna II-go Stopnia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe w 2000 roku (Gdańsk, październik 2001);
 • Nagroda Indywidualna Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku za pracę dydaktyczno-organizacyjną w 2004 roku (Gdańsk, październik 2005);
 • Nagroda Indywidualna Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku za osiągnięcia naukowe (Gdańsk, październik 2007 r.);
 • Nagroda Indywidualna Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku za osiągnięcia naukowe i uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych (Gdańsk, dn. 14 października 2008 r.);
 • Nagroda Indywidualna Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne (Gdańsk, październik 2009 r.).